Procedury sprawozdawcze grup kapitałowych

Procedury sprawozdawcze grup kapitałowych

Nasza oferta obejmuje:

 • Zaprojektowanie i wdrożenie zasad rachunkowości oraz jednolitego planu kont, zgodnych z aktualnymi przepisami oraz odpowiadających specyfice dizałalności grupy kapitałowej
 • Opracowanie, dostosowanego do specyfiki działalności grupy kapitałowej, wzoru skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSSF/MSR
 • Opracowanie wzoru pakietu sprawozdawczego dla jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych na potrzeby sprawozdawczości finansowej za wybrany okres
 • Przegląd lub audyt wewnętrzny procesów księgowych i procedur zamknięcia okresu sprawozdawczego w celu zoptymalizowania i przyspieszenia procesu raportowania okresowego spółek z grupy kapitałowej
 • Opracowanie listy kontrolnej czynności do wykonania w celu zapewnienia terminowego i prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych spółek z grupy kapitałowej
 • Wybrane czynności zamknięcia okresu sprawozdawczego, np.:

  • uzgadnianie ksiąg rachunkowych do sprawozdania finansowego lub/i pakietu sprawozdawczego,
  • wsparcie w przygotowaniu wszystkich lub wybranych elementów jednostkowego sprawozdania finansowego lub/i pakietu sprawozdawczego, np. rachunku przepływów pieniężnych
 • Organizacja warsztatów o tematyce wybranej przez klienta, np.: zasady sporządzania sprawozdania finansowego, jego poszczególnych elementów jak sprawozdanie z przepływów pieniężnych