Przekształcanie sprawozdań finansowych na zgodne z MSSF/MSR

Przekształcanie sprawozdań finansowych na zgodne z MSSF/MSR

W ramach powyższej usługi proponujemy Państwu następujące etapy prac:

  • określenie daty przejścia na MSSF/MSR, daty sprawozdawczej, okresu sprawozdawczego, porównywalnego okresu sprawozdawczego,
  • ustalenie zasad rachunkowości na bazie MSSF/MSR i interpretacji obowiązujących na dzień daty sprawozdawczej,
  • identyfikacja różnic w ujęciu oraz wycenie aktywów i pasywów wg MSSF/MSR a ustawą o rachunkowości,
  • ustalenie zakresu korzystania ze zwolnień fakultatywnych w zakresie retrospektywnego stosowania standardów,
  • ustalenie bilansu otwarcia na datę przejścia na MSSF/MSR: ujęcie wszystkich aktywów i zobowiązań, których ujmowania wymaga MSSF, usunięcie takich pozycji aktywów i zobowiązań, na ujęcie których nie pozwalają MSSF, przeklasyfikowania pozycji ujętych w myśl uprzednio stosowanych zasad rachunkowości do innych kategorii aktywów lub pasywów, zastosowanie MSSF/MSR do wyceny i prezentacji wszystkich ujętych aktywów i zobowiązań,
  • ustalenie pozycji sprawozdawczych na dzień kończący okres porównywalny (sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitałach, rachunek przepływów pieniężnych),
  • sporządzenie uzgodnienia pomiędzy poprzednio stosowanymi zasadami rachunkowości a MSSF/MSR na datę przejścia i na koniec okresu prezentowanego w ostatnim rocznym sprawozdaniu sporządzonym wg poprzednio stosowanych zasad rachunkowości,
  • dostosowanie narzędzi księgowych/planu kont do zasad rachunkowości wg MSSF/MSR,
  • konsultacje powdrożeniowe celem utrzymania jakości sprawozdania finansowego oraz jego zgodności z MSSF/MSR.