Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Nasza oferta obejmuje:

  • Skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z polskimi przepisami lub MSSF/MSR
  • Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz raporty okresowe zgodnie z wymogami dla emitentów papierów wartościowych
  • Sprawozdania finansowe sporządzane w celu rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych (w tym zapewnienie, iż wycena aktywów i pasywów jednostek podlegających połączeniu jest zgodna z obowiązującymi przepisami MSSF/MSR)
  • Rozliczanie transakcji kapitałowych, które miały miejsce w Grupie Kapitałowej (np. nabycie / zbycie akcji / udziałów spółki zależnej / stowarzyszonej, wykup udziałów mniejszościowych przez spółkę dominującą, zmiana statusu ze spółki stowarzyszonej na zależną i odwrotnie)